right

Propozycja współpracy

Opracowanie wniosku, pozyskanie dofinansowania, a następnie rozliczenie środków pochodzących ze źródeł publicznych wymaga jednak dużego doświadczenia oraz nakładu pracy. Wiąże się też z bardzo dużym ryzykiem zwrotu środków wydanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami.  Dlatego też warto pomyśleć o skorzystaniu z usług doświadczonej firmy szkoleniowo-doradczej.
Zespół ekspertów Instytutu Projektów Personalnych daje gwarancję, skutecznego pozyskania środków na szkolenia, a następnie prawidłowego rozliczenia projektu. Proponujemy kompleksowy katalog działań:

KROK 1: Identyfikacja możliwości pozyskania środków unijnych

Analizujemy zapisy dokumentacji konkursowej pod kątem specyfiki  działalności gospodarczej Klienta oraz potrzeb szkoleniowych Jego pracowników.

KROK 2: Opracowanie wniosku aplikacyjnego obejmuje następujące działania:

  • przygotowanie strategii rozwoju personalnego,
  • określenie celów i spodziewanych rezultatów projektu,
  • ustalenie poszczególnych modułów szkoleń, ilości grup i określenie ich liczebności,
  • uzgodnienie harmonogramu projektu,
  • opracowanie budżetu projektu.

Na etapie opracowania wniosku aplikacyjnego bardzo istotnym elementem jest właściwe określenie rezultatów i wskaźników. Ewentualne błędy mogą spowodować, że instytucja kontrolująca projekt uzna część wydatków za niekwalifikowane.

KROK 3: Po podpisaniu umowy o dofinansowanie oferujemy m.innymi:

  • ustalenie procedur z wyborem podwykonawców zgodnie z wymaganiami PO KL,
  • przygotowanie wniosków o płatność,
  • prowadzenie wymaganej sprawozdawczości,
  • monitorowanie osiągania założonych rezultatów i wskaźników projektu.

Warunkiem sukcesu jest precyzyjne zarządzanie projektem zgodne z przyjętym harmonogramem i budżetem. Bezwzględnie należy przestrzegać szeregów reguł opisanych dwóch podstawowych dokumentach: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia oraz Zasady Finansowania PO KL.

Cofnij